News Ticker

Menu
Trung bình sáu năm, tháng mười hai.
Tào Tháo mượn Vương Doãn Thất Tinh bảo đao, muốn mượn cơ hội hành thích Đổng Trác, nhưng không có thành công, sau đó chạy ra Lạc Dương.
Đổng Trác giận dữ, ban bố công văn báo cho các châu, quận, huyện tập nã Tào Tháo.
Tào Tháo móc ra Lạc Dương sau, trên đường tìm nơi ngủ trọ bạn cũ Lữ Bá Xa nhà, kia tử năm người háo khách, vì vậy mài đao soàn soạt chuẩn bị giết heo mổ trâu. Tào Tháo nhìn thấy tình huống như thế sau, lòng nghi ngờ Lữ gia có hại mình ý, dưới cơn nóng giận, giết chết Lữ Bá Xa một nhà tám miệng, chạy trốn đi. Chạy trốn tới Trung Mưu huyện thời điểm, Tào Tháo bị Trung Mưu huyện đình dài bắt được, giao cho huyện nha Huyện lệnh.
Lúc ấy đuổi bắt Tào Tháo công văn đã đưa đến Trung Mưu huyện, Trung Mưu huyện Công Tào cũng biết bắt được người là Tào Tháo bản thân, nhưng là Công Tào cho là thiên hạ hôm nay đại loạn, không nên bắt Tào Tháo như vậy anh hùng, liền thỉnh cầu Huyện lệnh buông thả Tào Tháo.
Huyện lệnh đáp ứng Công Tào thỉnh cầu, tướng Tào Tháo để cho chạy.
Tào nơi chạy trốn, chạy trốn đến Trần Lưu quận.
Trung bình sáu năm cuối năm, Tào Tháo mượn Tào thị cùng Hạ Hầu thị ủng hộ, cùng với ở Trần Lưu gia tài cùng Trần Lưu người Vệ Tư tư chất giúp, tán gia tài, hợp nghĩa binh, hơn nữa dẫn đầu xướng nghĩa hiệu triệu thiên hạ anh hùng chinh phạt Đổng Trác, hơn nữa Tào Tháo lại tổ chức lên một chi năm ngàn người quân đội, khởi binh chinh phạt Đổng Trác.
Hán Trung quận, Nam Trịnh.
Nam Trịnh là Hán Thủy lưu vực loài người văn minh cái nôi một trong, Tây Chu thời kỳ, Nam Trịnh vì cái gì Hán Thủy thượng vùng trung du khu trọng trấn, thời kỳ chiến quốc đưa huyện, là Thiểm Tây đưa huyện sớm nhất huyện một trong. Trước công nguyên 451 năm Tần triều trúc xây Nam Trịnh thành sau này, Nam Trịnh vẫn là Hán Trung quận quận trưởng phủ, Hán cao tổ Lưu Bang vì Hán vương thời điểm, từng lấy Nam Trịnh vì Đô thành.
Tây Hán trung tiền kỳ, Hán Trung quận trị sở còn đang Nam Trịnh.
Tuyên đế sau, quận trị dời đến tây thành, Đông Hán xây võ mười hai năm trước sau ( công nguyên 36 năm ), quận trị tùy tây thành thiên trở về Nam Trịnh, khiến cho Nam Trịnh lại lần nữa trở thành Hán Trung quận quận trưởng nha phủ sở.
Tốn hao gần nửa tháng, Vương Xán đoàn người rốt cục đã tới Hán Trung.
Lúc này đã là trung bình sáu năm tháng mười hai, Vương Xán cũng nhận được theo Tào Tháo chạy ra Lạc Dương tin tức.
Tào Tháo trốn đi Lạc Dương, đầu tiên là giết lầm Lữ Bá Xa một nhà, sau đó chạy trốn đến Trung Mưu huyện, cuối cùng trở lại Trần Lưu huyện, mượn Tào thị, Hạ Hầu thị lực lượng, khởi binh chinh phạt Đổng Trác.
Vương Xán biết được lịch sử, hiểu được sắp phát sinh chư hầu hội minh, chinh phạt Đổng Trác.
Mà hiện tại Tào Tháo đã khởi binh, khoảng cách chư hầu hội minh thời gian càng ngày càng gấp nóng nảy.
Chẳng qua là người trong nhà biết nhà mình chuyện, Vương Xán trước mắt lại là một treo vô ích vỏ bọc Hán Trung Thái Thú, tuy nói nắm giữ Hán Trung quận trở thành nhất phương chư hầu, nhưng là Vương Xán dưới trướng có thể sử dụng binh lực cũng là hơn sáu trăm Hoàng Cân binh lính, muốn chiêu mộ binh lính còn chiếm được Hán Trung sau, mới có thể một lần nữa thu ích quân đội.
Vì vậy, đối với Vương Xán mà nói, thiếu nhất chính là thời gian...
Nam Trịnh huyện, ngoài thành ba dặm nơi, Hán Trung quận lớn nhỏ quan viên kiển chân lấy đợi, đang đợi Vương Xán xe ngựa đã tới.
"Tới..."
"Tới..."
"Tân nhậm Thái Thú đến..."
Quan viên đội ngũ trong, từng tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy trên quan đạo, một đôi nhân mã chậm rãi chạy tới đây.
Cầm đầu người là một cỡi màu rám nắng đại mã đại hán mặt đen, đại hán mặt đen trong tay giơ lên một thanh lập lòe sáng lên Lang Nha bổng, hắn trái phải nhìn chung quanh, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đại hán mặt đen phía sau, là từng chiếc xe ngựa chậm rãi hành sử, xe ngựa hai bên cùng với phía sau xe ngựa, còn lại là mấy trăm thân mặc khôi giáp binh sĩ.
"Thái Thú đại nhân đến..."
Trong quan viên, không biết người nào dẫn đầu gào to một tiếng.
"Bái kiến Thái Thú đại nhân."
Sở hữu Hán Trung quan viên không hẹn mà cùng hô to một tiếng, sau đó khom người hướng chậm rãi hành sử tới được xe cộ ấp thi lễ.
Vương Xán ngồi ở trên xe ngựa, nghe thấy ngoài xe ngựa truyền đến tiếng gọi ầm ỉ, hướng Thái Diễm nói: "Diễm nhi, ngươi ngốc trong xe ngựa, không nên đi ra ngoài, có biết không?"
Thái Diễm gật đầu, nói: "Xán ca ca, Diễm nhi hiểu được, ngươi đi đi."
Sau khi nói xong, Thái Diễm vừa ngồi vào Vương Xán trước người, vươn ra tinh tế trắng nõn tay nhỏ bé thay Vương Xán vuốt lên trên mặt quần áo nếp uốn địa phương, vừa nhìn thoáng qua Vương Xán, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Vương Xán cười nhạt, sau đó rèm xe vén lên, liền đi ra ngoài.
Ở Vương Xán đi xuống xe ngựa thời điểm, thứ tư chiếc xe ngựa trung Vương Duyệt vậy xuống xe ngựa, đi tới Vương Duyệt phía sau, bảo vệ Vương Duyệt an toàn, lúc này Vương Duyệt đã càng ngày càng có cận vệ giác ngộ, chỉ cần là Vương Xán một thân một mình xuất hiện thời điểm, Vương Duyệt nhất định là đứng ở Vương Xán bên cạnh.
Vương Xán đi tới một đám quan viên trước người, chắp tay nói cám ơn: "Vương Xán mới tới Hán Trung, mơ hồ chư vị đại nhân nghênh đón, Xán cảm kích khôn cùng."
Dừng một chút, Vương Xán lại nói: "Hán Trung quận vật hoa ngày bảo, địa linh nhân kiệt, xưa nay là anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương, năm xưa Cao đế theo Hán Trung mà tranh giành thiên hạ; bác ngắm hầu, đại sự làm Trương Khiên đi sứ Tây Vực, liên hệ rồi Tây Vực năm mươi hai nước, đả thông Tây Vực đường, lập nhiều Bất Hủ chiến công; triều đại lại có Thuận Đế, Trùng Đế, Chất Đế tam triều nguyên lão quá úy Lý Cố, Lý Thái úy cương trực không a, người ta gọi là ‘ Bắc Đấu tiếng nói ’, người người kính ngưỡng, dân chúng ai cũng khen."
"Như thế huy hoàng Hán Trung, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vương Xán thiểm vì Hán Trung Thái Thú, hi vọng, hi vọng."
"Chư công có thể lần này nghênh đón, Vương Xán trong lòng rất đúng xấu hổ, Vương Xán có tài đức gì, lại làm phiền chư vị..."
Vương Xán nói tình thâm ý thiết, nói năng thành khẩn.
Hán Trung quan viên nghe thấy Vương Xán như thế tán dương Hán Trung, bọn chúng đều là vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới Hán Trung ở Vương Xán trong mắt cánh là như thế ưu tú, làm Hán Trung quan viên, có thể sống ở tư, khéo tư, quả nhiên là một đại chuyện tốt a.
"Vương Xán, ngươi giả mù sa mưa ngụy quân tử, ta muốn giết ngươi."
Đang ở Vương Xán thao thao bất tuyệt kích tình diễn giảng thời điểm, một người mặc màu đen áo giáp, đầu đội đồng nón trụ, bên hông treo một thanh chiến đao võ tướng vọt ra, chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, võ đem vật cầm trong tay chiến đao ra khỏi vỏ, sắc bén bén nhọn mủi đao nhắm thẳng vào Vương Xán bộ ngực, hướng Vương Xán đâm tới đây.
Vương Xán thấy vậy, thần sắc như thường, khóe miệng câu khởi vẻ nụ cười, lại có người ám sát?
Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ đã tới Hán Trung sau như thế nào bắt tay vào làm thống trị Hán Trung? Mới vừa nghĩ tới đây, lại đã có người đưa tới cửa tới.
Quả nhiên là nghĩ cái gì, sẽ tới cái gì.
Chuyện phát đột nhiên, võ tướng cương đao vừa vội vừa nhanh, đã vô cùng đến gần Vương Xán. Thoáng chốc, chỉ thấy vẻ đen nhánh kiếm quang từ Vương Xán phía sau xông lên trời dựng lên, kia đen nhánh kiếm quang chói mắt vô cùng, đâm vào người tròng mắt cũng không mở ra được, tay cầm chiến đao nghĩ muốn ám sát Vương Xán tướng lãnh bị kiếm quang thoáng một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhói, nhất thời tướng ánh mắt nhắm lại.
Nhưng chỉ là nhắm mắt lại trong nháy mắt, đợi đến hắn mới vừa mở mắt thời điểm, lại là vẻ kiếm quang ở trước mắt hiện lên.
Cờ-rắc một tiếng, võ tướng cảm giác cổ họng thượng đau nhói.
"Phốc... Phốc... Phốc..."
Một tia vết máu từ võ tướng trên cổ hiển hiện ra, thoáng chốc, màu đỏ tươi máu tươi liền từ võ tướng cổ họng nơi phun bừng lên.
"Ngươi, làm sao ngươi gặp..."
Võ tướng chỉ vào Vương Xán, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trên mặt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Trong tay của hắn chiến đao chỉ cần xa hơn tiền đâm ra một thước, liền có thể đủ xuyên thấu Vương Xán trái tim, đáng tiếc này một thước, thế nhưng sắp thành lại bại, không có ám sát thành công. Đang một tiếng giòn vang, võ đem vật cầm trong tay chiến đao rơi trên mặt đất, ngay sau đó, lại là phịch một tiếng muộn hưởng, võ tướng chớp mắt, co quắp ngã trên mặt đất, co quắp hai cái liền không có có khí tức.
Vương Xán hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống.
Lạnh lẻo ánh mắt xẹt qua một đám quan viên trên mặt, kia đầy dẫy tức giận quang mang hung ác sẳng giọng, để cho Hán Trung quan viên trong lòng một trận rét run, cảm giác một cổ lạnh lẻo từ trên lòng bàn chân được đưa lên.
Lúc này, Hán Trung quan viên cũng biết chuyện phiền toái.
Vương Xán ở Thượng Dong huyện sở tác sở vi, đã đầy đủ thể hiện Vương Xán bá đạo hung lệ, hiện tại lại có Hán Trung quan viên dưới ban ngày ban mặt ám sát Vương Xán, đây không phải là cho Vương Xán lý do sửa trị Hán Trung quan viên sao?

No Comment to " Chương 74: Ám Sát "